konkurs
Witraz Henryk Sienkiewicz z kolekcji Polskie twarze wg proj. D.Zborowski

II Ogólnopolski Konkurs Sztuki Witrażowej – BARWY SZKŁA 2016

„Ku pokrzepieniu serc” – optymizm bohaterów powieści Henryka Sienkiewicza

Konkurs – Regulamin 

§ 1

Definicje:

Konkurs – II Ogólnopolski Konkurs Sztuki Witrażowej – BARWY SZKŁA 2016 na projekt witraża

Temat konkursu„Ku pokrzepieniu serc” – optymizm bohaterów powieści Henryka Sienkiewicza

Organizator konkursu – K2online.pl 03-119 Warszawa ul. Modlińska 190

Adres do korespondencji e-mail organizatora konkursu – redakcja@barwyszkla.pl

Fundator – fundatorem nagród jest Organizator konkursu.

Serwis internetowy –  www.barwyszkla.pl

Uczestnik konkursu – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie. Uczestnikiem konkursu może być tylko użytkownik zarejestrowany w serwisie internetowym

Utwórprojekt witraża (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych   Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83)

Dokumentacja utworu – jeden plik graficzny prezentujący utwór

Rozpoczęcie konkursu – 23 lutego 2016 roku

Zakończenie składania utworów – 30 kwietnia 2016 roku

Ogłoszenie wyników – 1 czerwca 2016 roku

Rozdanie nagród – czerwiec 2016 roku (termin i miejsce zostaną określone do dnia zakończenia składania utworów).

§ 2

Organizator konkursu ogłasza, że z dniem rozpoczęcia konkursu uczestnicy konkursu mogą składać dokumentację utworu, aż do dnia zakończenia składania utworów na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie.

§ 3

 1. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do przygotowania utworu związanego z tematem konkursu.
 2. Dokumentacja utworu musi spełniać następujące warunki:
  • utwór przekazywany jest w postaci pliku graficznego w formacie jpg o rozdzielczości 300dpi (dpi – liczba punktów obrazu przypadająca na cal)
  • kształt utworu, to prostokąt o wymiarach:
   • szerokość (podstawa prostokąta) 1000px (px – piksel)
   • wysokość (bok prostokąta) 750px
  • nazwa pliku jest nazwą utworu.
 3. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do wgrania dokumentacji utworu do serwisu internetowego.
 4. Funkcja wgrania pliku jest dostępna w zakładce KONKURSY dalej nazwa konkursu, dalej ZGŁOŚ PROJEKT.
 5. Zgłaszając projekt należy podać nazwę uczestnika konkursu (godło), adres e-mail zgłaszającego, tytuł utworu.
 6. Zgłaszane utwory podlegają procesowi weryfikacji. Jeżeli spełniają warunki opisane w § 3 pkt. 1 i 2 oraz nie naruszają zasad opisanych          w regulaminie serwisu internetowego będą publikowane.
 7. Utwór nadesłany na konkurs musi stanowić od początku do końca oryginalną twórczość uczestnika konkursu, nie może być obciążony prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich.
 8. Utwór nadesłany na konkurs nie może w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów.
 9. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków uczestnictwa w konkursie, spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w 3 pkt.4 lub § 3 pkt.5  uczestnik konkursu będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody.

§ 4

 1. Udział w konkursie wymaga:
  • zarejestrowania się przez uczestnika konkursu w serwisie internetowym przez podanie adresu e-mail,
  • przesłania do dnia zakończenia składania utworów dokumentacji utworu (decyduje data e-mail) z konta e-mail zarejestrowanego uczestnika konkursu.
 2. Nadesłane dokumentacje utworów nie będą odsyłane do uczestników konkursu.
 3. Wszystkie zgłoszone utwory spełniające warunki konkursu zostaną opublikowane w serwisie internetowym do publicznej prezentacji.
 4. Uczestnik konkursu zgłaszając utwór zgadza się na bezterminowe udzielenie licencji na publikacje utworu w serwisie internetowym.
 5. Zarejestrowani użytkownicy serwisu internetowego będą mogli głosować na prezentowane utwory w trybie jedne głos na jeden utwór.
 6. Waga głosów użytkowników serwisu internetowego stanowi 50% oceny ostatecznej.
 7. Drugie 50% oceny ostatecznej należy do komisji konkursowej.
 8. Do dnia ogłoszenia wyników spośród nadesłanych utworów komisja konkursowa, uwzględniając zasady opisane w pkt. § 4 pkt 5, 6 i 7, wyłoni 10 (dziesięć) utworów, których autorom przyznane zostaną nagrody.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu ogłoszenia wyników. Nazwy nagrodzonych utworów oraz uczestnicy konkursu zostaną opublikowani w serwisie internetowym.
 10. W konkursie przewidziano następujące nagrody (wartości netto – do wypłaty):
  • nagroda I: 1 000 zł
  • nagroda II: 700 zł
  • nagroda III: 500 zł
  • 7 (siedem) wyróżnień: 200 zł
 11. Wartości nagród określone w § 4 pkt 9 są wartościami netto, które na potrzeby dalszych rozliczeń zostaną ubruttowione. Organizator konkursu odprowadzi od wartości brutto nagród należny podatek dochodowy zgodnie z obowiązującym prawem przy przekazaniu praw autorskich.
 12. Warunkiem przyznania nagrody jest przekazanie majątkowych praw autorskich do utworu organizatorowi konkursu na terytorium Polski i reszty świata, bez ograniczeń czasowych i na wszystkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji audiowizualnej i poza-audiowizualnej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83.
 13. Komisja konkursowa ma również prawo do nie przyznania którejkolwiek, jak i wszystkich nagród lub innego rozdziału nagród i wyróżnień.
 14. Organizator nie recenzuje pisemnie ani ustnie utworów, które nie zostały nagrodzone ani wyróżnione w konkursie.

§ 5

 1. Nagrody przyznane uczestnikom konkursu będą przekazywane osobiście w dniu rozdania nagród lub w późniejszym terminie w formie przelewu bankowego po zawarciu stosownej umowy z uczestnikiem konkursu.
 2. Nagroda w formie przelewu bankowego będzie przekazana po wskazaniu przez uczestnika konkursu numeru konta bankowego.

§ 6

Decyzja komisji konkursowej, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

§ 7

 1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora konkursu oraz w serwisie internetowym
 2. Osobą odpowiedzialną za konkurs ze strony organizatora konkursu jest Andrzej Bochacz (adres e-mail andrzej.bochacz@k2online.pl)
 3. Przesyłając utwór na konkurs, Uczestnik konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Wysyłając zgłoszenie na konkurs, Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów konkursu, ma jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawiania.
 4. W sytuacjach wyjątkowych organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa.

Odpowiedz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Sprawdź również

Cmentarz Les Champeaux w Montmorency

Montmorency jest niewielką miejscowością położoną kilkanaście kilometrów od Paryża. Walory klimatyczno-krajobrazowe odkryli dla Polaków Wielkiej ...