Czy konserwacja i rekonstrukcja witraży podlega zwolnieniu od podatku VAT?

Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Data: 2011.06.14
Rodzaj dokumentu: interpretacja indywidualna
Sygnatura: ITPP1/443-416/11/TS

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2011 r. (data wpływu 18 marca 2011 r.), uzupełnionym w dniu 1 i 10 czerwca 2011 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług konserwatorskich – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług konserwatorskich.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca od kwietnia 1991 r. zarejestrowany jest jako dwuosobowa spółka cywilna. Przeważający rodzaj działalności to: wg PKD – 9231G „artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej nie sklasyfikowana”, wg EKD – 923150 „twórcza działalność artystyczna i literacka, gdzie indziej nie sklasyfikowana”. W ewidencji działalności gospodarczej Wnioskodawca zarejestrowany jest pod nazwą Firma „A.” s.c., z indywidualnym nadanym każdemu ze wspólników   numerem z dnia 6 stycznia 2005 r. oraz numerem przeważającej działalności: wg PKD – 9231G „artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej nie sklasyfikowana”, 92.52B „ochrona zabytków”, 52.48G „sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowanych”. Wnioskodawca od początku prowadzi działalność korzystając z rozliczenia podatkowego na zasadach ogólnych, prowadząc księgę przychodów i rozchodów. Wykonuje działalność artystyczno-plastyczną i konserwatorską, dotyczącą projektowania i realizacji współczesnych wyrobów ze szkła oraz konserwacji i rekonstrukcji witraży. Wnioskodawca nie zatrudnia pracowników. Jak wskazano we wniosku, jeden ze wspólników spółki cywilnej ukończył wyższe studia na Wydziale Sztuk Pięknych z tytułem magistra sztuki. Od 1985 r. pracuje jako pracownik naukowy na tymże Wydziale w Pracowni Witraży, prowadząc zajęcia dla studentów Instytutu Artystycznego i Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Od 2008 r. posiada kwalifikacje dr habilitowanego w zakresie projektowania szkła. Od 1985 r. należy do Polskiego Związku Artystów Plastyków. Drugi ze wspólników – to wieloletni pracownik Polskiego Przedsiębiorstwa „K.”. Od 2003 r. posiada tytuł Mistrza Witrażownictwa oraz jest członkiem Polskiego Związku Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa. W lipcu 1993 r. przekraczając sumę 80.000,00 zł przychodu Wnioskodawca stał się podatnikiem VAT, otrzymując numer identyfikacyjny NIP. Od tego czasu na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 i poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy o VAT (symbol PKWiU ex 92 „usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorarium za przekazanie lub udzielanie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania (…)” są zwolnione od podatku VAT) wystawiając faktury Wnioskodawca posiłkował się symbolami PKWiU:

  • 92.31.10-00.43 – „wyroby artystyczne ze szkła, współczesne”,
  • 92.52.12-00.00 – „konserwacja i rekonstrukcja witraży”.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, iż wszelkie prace konserwatorskie odnośnie witraży, zawsze dotyczą obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Za każdym razem na prace te wyrażana jest zgoda miejskiego i wojewódzkiego konserwatora zabytków, w którym to pozwoleniu wymienieni są obaj wspólnicy Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy konserwacja i rekonstrukcja witraży podlega zwolnieniu od podatku VAT…

Zdaniem Wnioskodawcy, prace konserwatorskie i renowacyjne witraży korzystają ze zwolnienia od podatku VAT. Jednocześnie w uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, iż nie oczekuje odpowiedzi w zakresie zwolnienia od podatku wykonywanej działalności artystyczno-plastycznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze       wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…) – art. 8 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a ustawy, wprowadzonym na mocy art. 19 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy       budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym treścią art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz         niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23% (pkt 1).

Zgodnie z § 43 ust. 1 – obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r. – rozporządzenia Ministra Finansów   z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania         niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), zwalnia się od podatku w okresie do dnia 31 grudnia 2011 r. usługi polegające na prowadzeniu prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczących:

  • zabytków wpisanych do rejestru zabytków, wpisanych do inwentarza muzeum albo wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego;
  • materiałów archiwalnych wchodzących w skład narodowego zasobu archiwalnego.

W myśl § 43 ust. 2 ww. rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie prowadzonych prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczących zabytków wpisanych do rejestru zabytków stosuje się, pod warunkiem że:

  • prace konserwatorskie i restauratorskie są wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje dające uprawnienia do prowadzenia tych prac;
  • na prowadzenie tych prac zostało wydane pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

W oparciu o § 43 ust. 3 cyt. rozporządzenia, warunek, o którym mowa w ust. 2, uważa się za spełniony również w przypadku podmiotów gospodarczych       wykonujących prace konserwatorskie i restauratorskie, które zatrudniają lub w których wspólnikami są osoby uprawnione do wykonywania tych prac, o ile w pozwoleniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, określono osobę odpowiedzialną za prowadzenie prac konserwatorskich lub restauratorskich.

Stosownie do § 46 ust. 1 rozporządzenia, zwolnienia, o których mowa w § 43 oraz § 44, mogą być stosowane również do usług wykonywanych w okresie od 1 stycznia 2011 r.

Ze przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest podmiotem gospodarczym wykonującym prace konserwatorskie dotyczące zabytków wpisanych do rejestru zabytków (witraży). Wnioskodawca nie zatrudnia pracowników, a obaj wspólnicy posiadają odpowiednie kwalifikacje w zakresie konserwacji. Na prowadzenie prac każdorazowo wydawane jest pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, w którym wymienieni są obaj wspólnicy.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane w tym zakresie przepisy prawa stwierdzić należy, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie konserwacji i rekonstrukcji witraży, o ile faktycznie spełniają warunki przewidziane w § 43 powołanego rozporządzenia, objęte są zwolnieniem od podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2011 r.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu   prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia       zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym       skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2       ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Barwy-szkla-2013-Czy-konserwacja

Odpowiedz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Sprawdź również

Bez reszty

Augustyn Baran Kwiecień to najmniej przyjemny miesiąc. W roku i życiu każdego z nas. Być ...